X
Produkt byl přidán do objednávky.
Úvod Sadařství Hnojiva / Chemie Insekticidy, herbicidy, fungicidy a moluskocidy Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Jedná se o postřik určený pro profesionální uživatele.

Cytrol 10/4 ULV je určen k hubení létajícího a lezoucího hmyzu a jiných členovců, jako jsou mouchy, komáři, vosy, zavíječi, moli, rusi, švábi, štěnice, blechy, klíšťata, roztoči, vši, rybenky, vši mimo tělo hostitele, pavouci, škvoři. 

Účinná látka přípravku je syntetický pyrethroid cypermethrin, který má širokou škálou účinnosti. Na hmyz a jiné členovce účinkuje kontaktně, má rychlou smrtící účinnost. Na světle je stabilní, a proto má při aplikaci postřikem velmi dobrou reziduální účinnost. Piperonyl butoxid zesiluje omračující i smrtící účinnost cypermethrinu při všech uvedených způsobech aplikace přípravku.
Účinná látka přípravku je syntetický pyrethroid cypermethrin.

Postřik je určen pro profesionální uživatele! - v objednávce je nutné vyplnit fakturační údaje včetně IČ a e-mailem zaslat oskenované platné osvědčení II. nebo III. stupně odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky dle zákona č. 199/2012 Sb. a vyhlášky č. 206/2012 Sb.

Novinka

Cena s DPH: 887,00 Kč
Cena bez DPH: 733,06 Kč
Běžná cena: 933,00 Kč
Ušetříte: 46,00 Kč
Kód produktu: ACH940041
Skladem
 ks

Základní specifikace Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Vzhledem k zákonným podmínkám prodeje tohoto zboží, není možný prodej soukromým osobám. Objednávka bez uvedení fakturačních údajů a zaslání osvědčení bude stornována.

Detailní popis Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Účinná látka přípravku je syntetický pyrethroid cypermethrin, který má širokou škálou účinnosti. Na hmyz a jiné členovce účinkuje kontaktně, má rychlou smrtící účinnost. Na světle je stabilní, a proto má při aplikaci postřikem velmi dobrou reziduální účinnost. Piperonyl butoxid zesiluje omračující i smrtící účinnost cypermethrinu při všech uvedených způsobech aplikace přípravku.

Postřik se aplikuje přímo na hmyz, na místa jejich výskytu, do jejich úkrytů, nebo na místa, kam létající hmyz usedá. Postřik lze aplikovat na porézní i neporézní povrchy, jako jsou cihly, beton, dlaždice, dřevo, kov, plasty, koberce, bytový textil. Pro aplikaci postřikem se přípravek ředí vodou.


DÁVKOVÁNÍ POSTŘIKU

  • běžný postřik 25 ml přípravku na 5 litrů vody, 1 litr postříku ošetří 20m2
  • při silném zamoření 50 ml přípravku na 5 litrů, 1 litr postřiku ošetří 20m2

Přípravek lze aplikovat 3 způsoby:

  • běžný reziduální postřik (ředění vodou)
  • horký nebo studený aerosol (ředění vodou nebo minerálním olejem)
  • ULV (bez ředění)

Pro použití ve formě studeného. horkého aerosolu a CLV se přípravek ředí vodou nebo minerálním olejem. Přípravek lze aplikovat i neředěný.

Studené a horné aerosoly a ULV je možné aplikovat ve venkovním i vnitřním prostoru za použití běžné aplikační techniky. Ředění a dávkování boz. přiložený leták.


H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.
P220 Uchovávejte/skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiva pro zvířata.
P260 Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P264 Po manipulaci důkladně umyjte vodou a mýdlem.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít a ochranné rukavice.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a vyperte před dalším použitím.
P391Uniklý produkt seberte.
P403+P233 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P405 Skladujte uzamčené.
P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.

Obsah balení

Balení: 1l PET lahev

Ke stažení

Nahoru ^

Zobrazit názory uživatelů »

Zeptejte se odborníka na Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Hodnocení uživatelů

Vaše osobní údaje nejsou nikde zveřejňovány a splňují požadavky GDPR.

Nahoru ^

Zobrazit detailní informace »

Příslušenství k Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Alternativní produkty k Cytrol 10/4 ULV insekticid pro hubení létajícího a lezoucího hmyzu

Info o přepravě

Česká pošta Balík Do ruky je doručen v celé ČR následující pracovní den po dni podání a při objednání zboží do 12:00.
Česká pošta – Balík Na poštu je doručen na vybranou poštu v celé ČR následující pracovní den po dni podání a při objednání zboží do 12:00.
WE|DO –  komfortní doručení objednaného zboží po celé ČR do druhého dne při objednání zboží do 10:00.
Geis Cargo – pro objednávky, které splňují parametry nadměrné zásilky (rozměrem nebo váhou), expedujeme 5-10 dní od objednání.
Osobní odběr – v našem skladě v pracovní dny 13:00 – 15:00 hod (ulice Bítešská 13, Náměšť nad Oslavou)

Více informací o přepravě

Rychlý kontakt

Oslavan, a. s.
Bítešská 13
Náměšť nad Oslavou 675 71

Tel.: +420 568 623 403
Mob.: +420 737 719 191
Fax: +420 568 623 646
E-mail: eshop@oslavan.cz

© 2021, Oslavan, a. s. – všechna práva vyhrazena

Ochrana osobních údajů (GDPR) | Prohlášení o přístupnosti | Výměna odkazů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | E-shop vytvořen na Profesionální CMS | eod.cz | XHTML 1.0